જ્ઞાતવિસર્જન

સત્ય હંમેશાં નિરપેક્ષ હોય છે. આખું જીવન આપણે જ્ઞાતમાં જીવીએ છીએ તેના કારણે ભાગલા પડવાના અને બુદ્ધિના તર્કથી ચર્ચાઓ ચાલ્યા કરવાની. જીવન વ્યાખ્યાઓમાં જ ખોવાઈ જવાનું. જ્ઞાત અને અજ્ઞાતથી જે પર જીવન છે એને અનુભવીએ તો જ જીવનના સૌંદર્યને પામી શકીએ.

Tags: ,