સાચી મુક્તિ

આપણે જો જાગતા હોઇએ તો આપણો સ્વભાવ, સ્વ-રૂપ હળવફૂલ ફૂલ જેવાં બની રહે છે અને જીવનમાં સૌંદર્ય સાથે આનંદ ખીલી ઊઠે છે. આ જ સાચી મુક્તિ છે, સ્વતંત્રતા છે અને આમાં જ આપણું ગૌરવ છે.

Tags: , , , ,