જીવનનો સાર

વર્તમાનમાં રહેવું, એ જ સાચું અધ્યાત્મ છે, ધ્યાન છે, સમજ છે, એ જ આપણા જીવનનો સાર છે. નહિતર સત્યને સમજવાની પૂર્વ તૈયારીઓ કર્યા કરવાથી વર્તમાનનો ખોટો વ્યય જ થશે.

Tags: ,