પ્રેમ

પ્રેમનું નામ છે આપવું, હંમેશાં આપવું, બધું જ આપવું. પ્રેમમાં લેવાનું હોય જ નહિ અને આપો એટલે મળે જ. આ કુદરતી નિયમ છે. પ્રેમ હંમેશાં પૂરક જ હોય. પ્રેમની શાખા એટલે કરુણા. અપાર કરુણા, પ્રેમ એટલે પારસમણિ. આપવાથી વધતો જ જાય.

Tags: