સજાગતા

સજાગ રહેવાનો જો સતત ખ્યાલ રાખવો પડતો હોય તો એ પણ જીવન જીવવામાં અવરોધરૂપ બને છે. પળેપળે મરતાં અને જીવતાં આવડી જાય તો જાગૃત જ રહેવાય. આપણામાં સહજપણે શક્તિ, વિશ્વાસ અને મુક્તિ ભીતરથી પ્રગટે.

Tags: