સમગ્રતા

સમગ્રતામાં જીવવું એ જ આપણા જીવનનો સાર છે, એ જ સાચું ધ્યાન છે, સાચું શિક્ષણ છે, સાચી સેવા છે, સાચી આંતરિક યાત્રા છે. આ યાત્રા આખું જીવન ચાલતી રહે છે અને પરિણામે આપણામાં શક્તિ, સ્ફૂર્તિ આવ્યા કરે છે.

Tags: , ,