વર્તમાન

વર્તમાનમાં આપણે બીજાને સાંભળતા નથી, એટલે આપણામાં સહજત્વ, સરળતા, નમ્રતા આવતી નથી. ખંડિત સાંભળવાથી આપણામાં સ્મૃતિનો સંચય થાય છે અને પછી એના ઉપર મંથન, ચિંતન ચાલ્યા કરે છે, બસ, આપણો વર્તમાન આમાં જ ખર્ચાઈ જાય છે.

Tags: