સમજ

કોઈ પણ વ્યક્તિનો આપણે ચિત્તલક્ષી દૃષ્ટિએ ઉપયોગ કરવો નહિ કે કરવા દેવો પણ નહિ. કોઈનાથી પ્રભાવિત થવું નહિ કે પ્રભાવિત કરવા પણ નહિ. આ સમજ જાગતાં હોઈશું તો આવશે અને જીવનમાં સ્થિરતા પણ સાથે આવશે.

Tags: