સંબંધ

આપણી પોતાની જાત સાથે સંબંધ નથી એટલે ભય અને દુઃખ લાગે છે અને કંટાળો આવે છે. બધી ઈન્દ્રિયોનો સહયોગ મળે, એ માટે સ્વ સાથે સંબંધ થાય એ જરૂરી છે. સંબંધ એટલે સંતુલન, એકતા, સમગ્રતા.

Tags: