મૃત્યુ

જીવતાં જીવતાં પોતાની જાત પ્રત્યે મરી જવું એટલે કુદરત સાથે એક થઈ જવું પછી શારીરિક મૃત્યુનો ડર ન રહે કે એનું દુઃખ ન થાય. હકીકતમાં શરીરનું મૃત્યુ એ મૃત્યુ જ નથી. આસક્તિનું મૃત્યુ એ જ ખરું મૃત્યુ છે.

Tags: