મૌન

હંમેશાં સત્ય બોલવાથી વિચારોનો, વ્યર્થ પ્રયત્નોનો અંત આવે છે અને જીવનમાં મૌનની અનુભૂતિ થાય છે, પરિણામે જીવનમાં શાંતિ પ્રવેશે છે. હકીકતમાં મૌન અને શાંતિ એ આપણો સહજ સ્વભાવ છે, સ્વરૂપ છે.

Tags: