• શ્રી વાલજીભાઈ પટેલ
    ‘જીવનદીપ’,
    ૬/એ, સરદારનગર,
    મકાન ૧૨૭ની સામેની ગલીમા,
    વલ્લભસ્ટ્રીટ, નિઝામપુરા,
    વડોદરા – ૩૯૦૦૦૨.

સંપર્ક

શ્રી વાલજીભાઈ કમાટીબાગ ખાતે રોજ સવારે ૮ થી ૧૧ વાગ્યા સુધી મળી શકે છે.