Tag Archives: શોષણ

શોષણ

સ્વજ્ઞાન વગર જે કાંઈ કરીશું એ વાસ્તવિક રીતે હિંસા અને શોષણને જ ઉત્તેજન આપશે. જેમ કોઈનું શોષણ કરવું ખોટું છે તેમ કોઈને આપણું શોષણ કરવા દેવું તે પણ અયોગ્ય છે. આજે સમગ્ર જગત શોષણ ઉપર નભી રહ્યું છે ત્યારે અલિપ્ત અને શોષણરહિત કેમ જિવાય એ શીખીએ.

સૂક્ષ્મ શોષણ અને હિંસા

શરીર અને મનને એક સાધન તરીકે જીવનમાં ન સાચવીએ તો આપણે આપણી જાતનું જ શોષણ કરતા રહીશું.

શરીર-મન સાથે મિત્રભાવ રાખી, આદરપૂર્વક સમજીને, એને સાચવવાનું છે. આ બન્ને સારા જીવન દરમિયાન બરોબર સહયોગ આપે એ જોવાનું છે.

Read More…