Tag Archives: સહજ

જીવનમાં સંતોષ અને સુગંધ

જીવનમાં કશુંક બનવા, કશુંક થવાનો આગ્રહ રાખીએ છીએ અને એ માટે શિક્ષણ અને તાલીમ લઈએ છીએ. છતાં જીવનમાં કદી સંતોષનો અનુભવ થતો નથી.

Read More…

જીવનનું પુસ્તક વાંચવાથી અહમ્ ઓગળે

મારો અનુભવ છે કે જીવનનું પુસ્તક વાંચવાથી હુંપણું ઓગળી જાય છે અને રોજ પુનઃજીવનની શરૂઆત થાય છે.

સહજ જીવનમાં અહમ્ ને કોઈ સ્થાન નથી. સહજ જીવન જીવીએ તો અખંડ ધ્યાન છે.

Read More…